กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางจิราภรณ์ ภู่ระหงษ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางชำเรือง วิชนะโภชน์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวณัฐกันต์ สินโน

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางปวีณกานห์ แสงดี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวจิราพร บุญธรรม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวอาภาวดี คันธอุลิศ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวสุทารัตน์ เงินคล

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวสุคนธา ทองรักษ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวณัฏฐธิดา คดหอย

ตำแหน่ง ครู คศ.1