วิสัยทัศน์

โรงเรียนคุณภาพ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันในระดับชาติ
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกความเป็นไทยและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู
 6. พัฒนาครู ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Leaning        
 7. พัฒนาการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยน้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. พัฒนาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน
 10. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
 11. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนทุกคนมีสมรรถนะและทักษาที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา และวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
 6. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความเป็นไทยมีคุณลักษณะของความเป็นพลโลกและมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรีและอาชีพ
 8. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนวที่เข้มแข็งมีคุณภาพครบวงจร
 10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

นโยบายโรงเรียนอินทร์บุรี

 1. สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพทุกด้านเพื่อความพร้อมสู่ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยให้แต่ละฝ่ายตามโครงสร้างการบริหารงานวางแผนแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดตามสภาพความเป็นจริง
 2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
 3. สนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริม การวัดผลประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมเพื่อพัฒนานักเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แข่งขันทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้บรรลุเป้าหมายที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับผู้อำนวยการโรงเรียน
 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และการเสนอที่เหมาะสมตามช่วงวัย
 5. พัฒนาสภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ ให้เพียงพอ เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการปฏิบัติงานของครู บุคลากร
 6. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ จิตสำนึกความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จริงจังต่อเนื่อง โดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของโรงเรียนที่ทุกฝ่ายตองร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ
 7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร นิเทศทั้งวิชาการและงานอื่น ๆ
 8. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบแนะแนว ให้เข้มแข็งครบวงจร  สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งเรื่องการเรียน การดำรงชีวิตและการศึกษาต่อ
 9. ส่งเสริมและสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ชุมชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 10. บริหารงบประมาณโดยยึดหลักธรรมภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียนโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม