กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายธวัชชัย วงศ์ยะลา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางวัชรี ใจมั่น

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวนาตยา สดวัน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวดวงทิพย์ ทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายสุระศักดิ์ สงนวน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายกานต์ กล้าเอี่ยม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายจักรพันธ์ จันทศร

ตำแหน่ง ครู คศ.1