กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

นายสุระศักดิ์ สงนวน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางวัชรี ใจมั่น

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางนุชนาฏ รัตนรังสรรค์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวยุพาพรรณ คงอยู่

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวนาตยา สดวัน

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวดวงทิพย์ ทรัพย์ทวี

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายไพศาล สิงห์พันธุ์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายธวัชชัย วงศ์ยะลา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายกานต์ กล้าเอี่ยม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายชัยพิสุทธิ์ เหมือนม่วง

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง