กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

นายอภิรักษ์ ลัดดา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางรัตนพร ศรีเพ็ชร์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายตรีโชค กางกั้น

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายวัชเรศ  วงษ์เฉลียง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวอลิษา พจนเรขา

ตำแหน่ง ครู คศ.1