ประวัติโรงเรียน

..โรงเรียนอินทร์บุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2495 โดย
พระคุณเจ้าท่าน พระครูวิสุทธิธรรมภาณ ( ผึ่ง บัวสรวง) ต่อมาได้พระราชทาน
สมณศักดิ์ เป็นพระเทพสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
– อุทัยธานี (ธ.) เจ้าคุณเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเปิดเป็น
โรงเรียนรัฐบาลมัธยมประจำอำเภออินทร์บุรี ในปีแรกอาคารเรียนยังไม่มี ต้องขออาศัย
โรงเรียนวัดโบสถ์เป็น สถานที่เรียนและทำงานของครู โดยเปิด ชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1)
จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียน 36 คน เป็นชาย 31 คน เป็นหญิง 5 คน ครู 2 คน คือ
นายยงยุทธ โคตมะ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ นายอิสระ ธรรมานุกูล
…ปีการศึกษา 2500 มีนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 (ม.6) สำเร็จการศึกษา เป็นรุ่นแรก จำนวน 41 คน เป็นชาย 37 คน หญิง 4 คน
…ปีการศึกษา 2504 ได้เริ่มดำเนินการสอนตามหลักสูตรของแผน การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ทำการสอนตามหลักสูตรใหม่
ใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1)
… วันที่ 26 มิถุนายน 2508 ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการมา เป็นประธาน ในการเปิดและให้ชื่ออาคารว่า
“ตึกสิงหบุรจารย์อนุสรณ์”

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ขวาทรงวัชระ (ตรีศูล) พระหัตถ์ช้ายทรงพระขรรค์ พระอินทร์เป็นเจ้าแห่งสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ คอยสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของมนุษย์
เมื่อผู้ใดที่เป็นคนดี ตาทุกข์ได้ยากก็จะเสด็จมาช่วยเหลือ

สีประจำโรงเรียน
เขียว-เหลือง

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน
พระเทพสุทธิโมลี
(ผึ่ง บัวสรวง)

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกคูน

วันก่อตั้งโรงเรียน
17 พฤษภาคม 2495

คติพจน์
สุวิชาโนภวํ โหติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ปรัชญา
มั่นคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา รู้หน้าที่ มีน้ำใจ

อักษรย่อ
อ.บ.

ภาพเล่าในอดีต

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี

นายยงยุทธ โคตมะ
นายอิสระ ธรรมานุกูล
นายสุวัฒน์ บุญเลิศ
นายกิตติศักดิ์ คู่เมือง
นายคำนึง คำวิบูลย์
นายประเทือง เจิรญสุข
นายสุนทร ดีสุข
นายละเอียด กันทะริกา
นายประกอบ แสงสุวรรณ
นายคมสัน ทองประเสริฐ
นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์
นายบำเหน็จ บุศบงค์
นายผจญ นักฆ้อง
นายวิทยา สีหบุตร
นายสมศักย์ แย้มนุ่น
นางนัฐวรรณ ศรีทอง
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์

ปัจจุบันนี้กรมศิลปากร ได้ขออนุญาตใช้เป็นที่ทำการของสาขา หอสมุดแห่งชาติ ิอินทร์บุรี เพราะ โรงเรียนเลิกใช้ เนื่องจาก
สภาพทรุดโทรมมาก
….ปีการศึกษา 2511 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบ ประสมแบบ 2 (โครงการ ค.ม.ส.2)
….ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ขยายชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.ศ.4) จำนวน 3 ห้องเรียน
มีห้องเรียน 32 ห้อง จำนวน นักเรียน 1,322 คน ครู 55 คน
….ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนได้รับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 (ม.1) จำนวน 10 ห้อง มีนักเรียน 1,789 คน ครู 79 คน
…. ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4 (ม. 4) จำนวน 6 ห้อง มีนักเรียน 1,457 คน ครู 104 คน
…. ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เข้าโครงการขยายโอกาสทาง การศึกษา โดยยกเว้น เงินบำรุงการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ม.1
พร้อมทั้งให้ขอยืมหนังสือเรียนและ แจกเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
….ปีการศึกษา 2536 นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.2 ได้รับการยกเว้น เงินบำรุงการศึกษา พร้อมทั้งให้ขอยืมหนังสือเรียนและแจก
เครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลน
…..ปีการศึกษา 2537 นักเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.2 และชั้น ม.3 ได้รับ การยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา พร้อมทั้งให้ขอยืมหนังสือเรียน
และแจกเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
….ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนวิชาชีพ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย
….ปีการศึกษา 2539 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
….ปัจจุบันโรงเรียนมีครูและบุคลากร จำนวน 107 คน นักเรียน 1,377
โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับวัดโบสถ์ริมถนน สายสิงห์บุรี-ชัยนาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากตัวเมือง สิงห์บุรีไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 15 กิโลเมตร รหัสไปรษณีย์ 16110 หมายเลขโทรศัพท์ ( 036 ) 581528