กลุ่มสาระฯ พลศึกษา

ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ ศุภพันธุ์มณี

ตำแหน่ง ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีมุจลินทร์ วิบูลย์ธนทรัพย์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวณิชกุล จรเกตุ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศิริวรรณ สระบุบผา

ตำแหน่ง ครู คศ.2