กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ

นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวกนกวรรณ สังข์สอน

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสาวมะลิ เรืองคำ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางจริยา  ศุภพันธ์ุมณี

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาววรารัตน์ มณฑา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวเอมอร แสงดาว

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางศุลิษา สยมพงศ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวทิพย์นารี โพธิ์ชะคุ้ม

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวปรารถนา นันตา

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางกัญจน์ชญา วงษ์ดี

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายเสกสรร คล้ายสุข

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายเกียรติภูมิ อังคาร

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายพชร มหาชีวสกุล

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางนริศตา พูลเจริญศิลป์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวบุญยวีร์ ยงยุทธ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง