กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชญาน์นันท์ ศิลป์ธรสิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางตรีทิพยนิภา จงใจงาม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา พิพัฒน์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวกรกช ซุ่นสั้น

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาววรวรรณ เผ่าต๊ะใจ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายรังสรรค์ หอมสมบัติ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายสุพล จูมพลน้อย

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวชลาลัย นนศรีภักดี

ตำแหน่ง ครู คศ.2