กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

นางบุศรา ชิดประทุม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวภัทราภรณ์ เจียมจับเล่ห์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่น

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางภาสินี ดำรงสิน

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวร่มไทร สุวรรณโชติ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวทัชชภร เพ็ญจันทร์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวเพ็ญจิรา พึ่งสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวศุขฤทัย อาดละออ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางสาวเกล้าลฏา ปล้องประภา

ตำแหน่ง ครู คศ.1