ฝ่ายบริหาร

นางนัฐวรรณ ศรีทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Email : nattawansri@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

Email : nichapatcho@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางสาวณัฐนรี สงวนสุข

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานงบประมาณและงานบุคคล

Email : natnareesan@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายทวีศักดิ์ ออกช่อ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Email : thaweesakoog@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายจรูญ ดวงจรัส

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานงบประมาณและงานบุคคล

Email : charoondua@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางนฤมล สุภสุข

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานงบประมาณและงานบุคคล

Email : naruemonsup@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายรังสรรค์ หอมสมบัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน

Email : rungsanhom@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายตรีโชค กางกั้น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

Email : threechokkan@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528