ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Email : chanchaikas@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางสาวฐิติพร ดวงจรัส

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุลคล

Email : thitiphorndua@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางสาววิรมณ ปั้นงาม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

Email : wiramonpun@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นางสาวสุชาดา อักษรกริช

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

Email : suchadaaug@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายรังสรรค์ หอมสมบัติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานกิจการนักเรียน

Email : rungsanhom@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528

นายตรีโชค กางกั้น

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งานทั่วไป

Email : threechokkan@ib.ac.th
เบอร์โทร : 036-581528