เปิดเผยข้อมูล ปี 2566

Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อมูลพื้นฐาน
o1-โครงสร้างhttps://www.ib.ac.th/web/o1/
o2-ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.ib.ac.th/web/o2/
o3-อำนาจหน้าที่https://www.ib.ac.th/web/o3/
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o4/
o5-ข้อมูลการติดต่อhttps://www.ib.ac.th/web/o5/
o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.ib.ac.th/web/o6/
การประชาสัมพันธ์
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.ib.ac.th/web/o7/
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8-Q&Ahttps://www.ib.ac.th/web/qao8/
o9-Social Networkhttps://www.ib.ac.th/web/o9/
o10-นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o10/
การดำเนินงาน
o11-แผนดำเนินงานITA2566https://www.ib.ac.th/web/o11-2/
o12-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o12/
o13-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o13/
การปฏิบัติงาน
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.ib.ac.th/web/o14/
การให้บริการ
o15-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o15/
o16-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o16-2/
o17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o17/
o18-E-Servicehttps://www.ib.ac.th/web/e-service/
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o19-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.ib.ac.th/web/o19/
o20-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุhttps://www.ib.ac.th/web/o20/
o21-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o21-2/
o22-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o22/
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o23-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o23/
o24-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o24/
o25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o25/
o26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o26/
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o27/
o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o28/
o29-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o29/
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.ib.ac.th/web/o30/
นโยบาย No Gift Policy
o31-ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่https://www.ib.ac.th/web/o31/
o32-การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyhttps://www.ib.ac.th/web/o32/
o33-รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyhttps://www.ib.ac.th/web/o33/
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o34-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o34ogp/
o35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o35/
แผนป้องกันการทุจริต
o36-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o36/
037-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o37/
o38-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o38/
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
o39-ประมาลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.ib.ac.th/web/o39-2/
o40-การขับเคลื่อนจริยธรรมhttps://www.ib.ac.th/web/o40/
o41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐhttps://www.ib.ac.th/web/o41/
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o42/
o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o43/