o1-โครงสร้างhttps://www.ib.ac.th/web/o1/
o2-ข้อมูลผู้บริหารhttps://www.ib.ac.th/web/o2/
o3-อำนาจหน้าที่https://www.ib.ac.th/web/o3/
o4-แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o4/
o5-ข้อมูลการติดต่อhttps://www.ib.ac.th/web/o5/
o6-กฏหมายที่เกี่ยวข้องhttps://www.ib.ac.th/web/o6/
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.ib.ac.th/web/o7/
o8-Q&Ahttps://www.ib.ac.th/web/qao8/
o7-ข่าวประชาสัมพันธ์https://www.ib.ac.th/web/o9/
o10-แผนดำเนินงานประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o10/
o11-รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o11/
o12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o12/
o13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานhttps://www.ib.ac.th/web/o13/
o14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o14/
o15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o15/
o16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการhttps://www.ib.ac.th/web/o16/
o17-E-Servicehttps://www.ib.ac.th/web/e-service/
o18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o18/
o19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o19/
o20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o20/
o21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุhttps://www.ib.ac.th/web/o21/
o22-ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุhttps://www.ib.ac.th/web/o22/
o23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o23/
o24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o24/
o25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o25/
o26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o26/
o27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลhttps://www.ib.ac.th/web/o27/
o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o28/
o29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o29/
o30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/qao30/
o31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบhttps://www.ib.ac.th/web/o31/
o32-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นhttps://www.ib.ac.th/web/qao32/
o33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมhttps://www.ib.ac.th/web/o33/
o34-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ
-เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหารhttps://www.ib.ac.th/web/o34pr/
-นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)https://www.ib.ac.th/web/o34ogp/
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหารhttps://www.ib.ac.th/web/o35/
o36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o36/
o37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตhttps://www.ib.ac.th/web/o37/
o38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรมhttps://www.ib.ac.th/web/o38/
o39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตhttps://www.ib.ac.th/web/o39/
o40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนhttps://www.ib.ac.th/web/o40/
o41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีhttps://www.ib.ac.th/web/o41/
o42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o42/
o43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานhttps://www.ib.ac.th/web/o43/